четвртак, 30. март 2006.

Скри­ва­ње уби­је­них Ср­ба

Д. СТО­ЈА­КО­ВИЋ | 30. март 2006.

Устав­ни суд БиХ у петак од­лу­чу­је о фор­ми­ра­њу ко­ми­си­је за стра­да­ње Ср­ба у Са­ра­је­ву. Не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је рас­по­ла­жу са спи­ском од 2.580 име­на стра­да­лих Ср­ба, а вла­да у Са­ра­је­ву чи­ни све да се исти­на не са­зна

Од стал­ног до­пи­сни­ка: Са­ра­је­во

УСТАВ­НИ суд Бо­сне и Хер­це­го­ви­не да­нас ће до­не­ти од­лу­ку о фор­ми­ра­њу Ко­ми­си­је за стра­да­ње Ср­ба у Са­ра­је­ву. Са ова­квом мол­бом нај­ви­шој пра­во­суд­ној ин­стан­ци у БиХ обра­ти­ле су се по­ро­ди­це не­ста­лих пра­во­слав­них хри­шћа­на, за­то што је Вла­да Фе­де­ра­ци­је БиХ од­би­ла да от­кри­је ка­ко су за­вр­ши­ли њи­хо­ви нај­ми­ли­ји.

Прав­ни за­ступ­ник 110 по­ро­ди­ца са­ра­јев­ских Ср­ба не­ста­лих за вре­ме про­те­клог ра­та Слав­ко Јо­ви­чић Сла­вуј ка­же за "Но­во­сти" да се ду­же од две го­ди­не по­ку­ша­ва са­зна­ти исти­на о стра­да­њу не­му­сли­ман­ског ста­нов­ни­штва у глав­ном гра­ду БиХ.

- Још у фе­бру­а­ру 2004. го­ди­не под­не­ли смо Устав­ном су­ду апе­ла­ци­је за утвр­ђи­ва­ње по­да­та­ка о 71 не­ста­лом Ср­би­ну - ка­же Јо­ви­чић.
- У ма­ју исте го­ди­не до­пу­ни­ли смо зах­тев са још 39 име­на. По­сле го­ди­ну да­на Устав­ни суд је 27. ма­ја 2005. го­ди­не на­ло­жио Вла­ди Фе­де­ра­ци­је БиХ да по­ро­ди­це не­ста­лих оба­ве­сти о суд­би­ни њи­хо­вих нај­ми­ли­јих.

Јо­ви­чић ка­же да је Вла­да ФБиХ до­би­ла рок од 30 да­на да оба­ве­сти по­ро­ди­це не­ста­лих, али се оглу­ши­ла о овај на­лог. За­то је 18. ја­ну­а­ра 2006. го­ди­не (се­дам ме­се­ци по­сле ис­те­ка ро­ка) од Устав­ног су­да за­тра­же­но да се фор­ми­ра Ко­ми­си­ја за утвр­ђи­ва­ње исти­не о стра­да­њу свих Ср­ба у Са­ра­је­ву.

- Оче­ку­јем да ће суд до­не­ти исту од­лу­ку, као у слу­ча­ју Ко­ми­си­је за Сре­бре­ни­цу, јер је ис­по­што­ва­на за­кон­ска про­це­ду­ра, као и за ис­пи­ти­ва­ње тра­гич­них до­га­ђа­ја у овом ис­точ­но­бо­сан­ском гра­ду - ис­ти­че наш са­го­вор­ник. 

- Осим ових 110 апе­ла­ци­ја за не­ста­ли­ма, не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је из Ре­пу­бли­ке Срп­ске рас­по­ла­жу спи­ском од 2.580 име­на стра­да­лих са­ра­јев­ских Ср­ба. На­жа­лост, овај број ни­је ко­на­чан, јер у ма­сов­ним гроб­ни­ца­ма је про­на­ђен ве­ли­ки број љу­ди ко­ји се не мо­гу иден­ти­фи­ко­ва­ти, по­што ни­ко ни­је при­ја­вио њи­хов не­ста­нак.

За­ни­мљи­во је да је Вла­да Фе­де­ра­ци­је БиХ по­след­њих да­на на­ја­ви­ла фор­ми­ра­ње ко­ми­си­је за утвр­ђи­ва­ње исти­не о стра­да­њу свих гра­ђа­на. Ти­ме же­ли пред­у­хи­три­ти Устав­ни суд да не до­не­се од­лу­ку да се утвр­ди исти­на о стра­да­њу са­мо Ср­ба.

-------------------------
212 СИ­ЛО­ВА­НИХ

ПО­ЛИ­ЦИ­ЈИ Ре­пу­бли­ке Срп­ске и не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма из­ја­ве је да­ло 212 Срп­ки­ња ко­је су за вре­ме ра­та си­ло­ва­не у Са­ра­је­ву. Реч је са­мо о при­ја­вље­ним слу­ча­је­ви­ма, а ко­ли­ко је би­ло си­ло­ва­них, па по­том уби­је­них или же­на ко­је због сра­мо­те ни­су при­ја­ви­ле слу­чај, са­мо мо­же да се на­га­ђа, 

ка­же за "Но­во­сти" Слав­ко Јо­ви­чић.
-------------------------
НЕ­СТА­ЛЕ ХУМ­КЕ

- КАО за­тво­ре­ник кон­цен­тра­ци­о­ног ло­го­ра "Си­лос" при­сил­но сам од­ве­ден да са­хра­ним јед­ног стра­да­лог Ср­би­на у Хра­сни­ци - при­се­ћа се Слав­ко Јо­ви­чић. - На ли­ва­ди где сам га са­хра­нио у ав­гу­сту 1993. го­ди­не пре­бро­јао сам 127 хум­ки са озна­ка­ма НН: Јав­на тај­на је би­ла да је реч о хра­снич­ким Ср­би­ма. По­сле ра­та 1996. го­ди­не до­шао сам на исто ме­сто и био шо­ки­ран јер ви­ше ни­је би­ло ни јед­ног гро­ба, већ са­мо пре­о­ра­на ли­ва­да. 
---------------------------------------------